zakynthos.rentals EzCar Rentals - Σ?στημα online κρατ?σεων αυτοκιν?των

zakynthos.rentals
Title: EzCar Rentals - Σ?στημα online κρατ?σεων αυτοκιν?των
Keywords: Car Rental Reservation System, Car rental booking system, Internet reservation solution for car rental agencies. Online car reservation,car rental software, car rental booking engine, auto rental res...
Description: Πρ?γραμμα για online ενοικι?σει? αυτοκιν?των, που απευθ?νεται σε επιχειρ?σει? ενοικ?αση? αυτοκιν?των. Online ?λεγχο? διαθεσιμ?τητα? και τιμ?ν, αν? περι?δου? ενοικ?αση? και αν? τ?πο ? αν? κατηγορ?α οχ?ματο?. Σ?νδεση με PayPal ? τραπεζα για online πληρωμ??.
zakynthos.rentals is ranked 1236648 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $6,724. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. zakynthos.rentals has 43% seo score.

zakynthos.rentals Information

Website / Domain: zakynthos.rentals
Website IP Address: 216.55.97.247
Domain DNS Server: ns1.e-zante.com,ns2.e-zante.com

zakynthos.rentals Rank

Alexa Rank: 1236648
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

zakynthos.rentals Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,724
Daily Revenue: $18
Monthly Revenue $552
Yearly Revenue: $6,724
Daily Unique Visitors 1,695
Monthly Unique Visitors: 50,850
Yearly Unique Visitors: 618,675

zakynthos.rentals WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Mon, 08 Aug 2016 09:51:33 GMT
Server Apache

zakynthos.rentals Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Car Rental Reservation System 0 0.00%
Car rental booking system 0 0.00%
Internet reservation solution for car rental agencies. Online car reservation 0 0.00%
car rental software 0 0.00%
car rental booking engine 0 0.00%
auto rental res... 0 0.00%

zakynthos.rentals Traffic Sources Chart

zakynthos.rentals Similar Website

Domain Site Title

zakynthos.rentals Alexa Rank History Chart

zakynthos.rentals aleax

zakynthos.rentals Html To Plain Text

EzCar Rentals - Σ?στημα online κρατ?σεων αυτοκιν?των +30 26950 24624 Live chat Language Ελληνικ? English ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΛΑΤΕΣ DEMO ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Το πιο σ?γχρονο, 100% ελληνικ? λογισμικ? διαχε?ριση? ενοικιαζ?μενων αυτοκιν?των Δε?τε Περισσ?τερα FULL RESPONSIVE ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Προσφ?ρετε στου? πελ?τε? σα? τη δυνατ?τητα κρ?τηση? μ?σω smartphone και tablet, αφο? το EzCar λειτουργε? τ?σο σε Android ?σο και σε iOS. ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Επωφεληθε?τε απ? τα προνομιακ? πακ?τα EzCar με ιδια?τερα ανταγωνιστικ?? χρε?σει?, δωρε?ν υποστ?ριξη και εκπα?δευση, χωρ?? πρ?θετα κ?στη φιλοξεν?α? (hosting). ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΕΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Απλοποι?στε τη διαχε?ριση του στ?λου σα?, κερδ?στε χρ?νο και προσφ?ρετε ταυτ?χρονα στου? πελ?τε? σα? γρ?γορη αναζ?τηση και πολλαπλ?? επιλογ?? κρ?τηση?. ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ Μ?θετε π?? και ποιε? λειτουργ?ε? ? χαρακτηριστικ? μπορε?τε να αλλ?ξετε στο δικ? σα? EzCar,αξιοποι?ντα? την ευελιξ?α προσαρμογ?? του (customizability). Δε?τε Περισσ?τερα ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε?κολη και ?μεση εγκατ?σταση με χαμηλ? κ?στο?. Δε?τε Περισσ?τερα Δε?τε τι? λειτουργ?ε? και το περιβ?λλον του ΕzCar! LIVE DEMO EzCar Κορυφα?ο, ελληνικ?, ε?χρηστο Ταχ?τητα εξυπηρ?τηση? Με ισχυρ? online παρουσ?α Απαλλαγε?τε απ? τι? χρονοβ?ρε? διαδικασ?ε? επικοινων?α? μ?σω τηλεφ?νου ? email αυτοματοποι?ντα? τι? πωλ?σει? σα? και ενισχ?οντα? τη διαδικτυακ? σα? παρουσ?α Ποικιλ?α και ?γκο? υπηρεσι?ν Πολλαπλ? ε?δη οχημ?των Με το EzCar μπορε?τε να διαχειριστε?τε γρ?γορα και με ευκολ?α απερι?ριστο αριθμ? αυτοκιν?των και μοτοσυκλετ?ν ? ποδηλ?των Πλ?ρη? υποστ?ριξη Δωρε?ν εκπα?δευση και ενημερ?σει? Η ομ?δα ειδικ?ν του EzCar βρ?σκεται δ?πλα σα? για κ?θε απορ?α ? πρ?βλημα, εν? σα? παρ?χει χωρ?? χρ?ωσει? ?λε? τι? απαρα?τητε? αναβαθμ?σει? του λογισμικο? Α?ξηση πωλ?σεων Εγγυημ?να περισσ?τερε? κρατ?σει? Δ?στε ?θηση στην απ?δοση τη? επιχε?ρησ?? σα? επενδ?οντα? στο πλ?ον σ?γχρονο και ισχυρ? εργαλε?ο online ενοικι?σεων αυτοκιν?των, μοτοποδηλ?των και μηχαν?ν Β?λτιση οργ?νωση Εκσυγχρονισμ?? κ?θε λειτουργ?α? Το EzCar επιταχ?νει κ?θε πτυχ? τη? δουλει?? σα? διευκολ?νοντα? την προσαρμογ? των τιμ?ν, τη διαχε?ριση των διαθ?σιμων οχημ?των και δημιουργ?ντα? λεπτομερε?? αναφορ?? Ποι?τητα εξυπηρ?τηση? Στι? αν?γκε? του σ?γχρονου πελ?τη Ολοκληρωμ?νο περιβ?λλον κρ?τηση? για τον πελ?τη με ?λε? τι? παραμ?τρου?, ?πω? διαθ?σιμα οχ?ματα, ημερομην?ε? και τοποθεσ?ε? παραλαβ??/παρ?δοση? Τη σεζ?ν 2014 ?γιναν συνολικ? π?νω απο 5.500 online κρατ?σει? οχημ?των μ?σω του EzCar Γιατ? EzCar; Γιατ? ε?ναι μοναδικ?! 100% ελληνικ? λογισμικ? που δημιουργ?θηκε αποκλειστικ? για τι? αν?γκε? τη? ελληνικ?? μικρ?? και μεσα?α? επιχε?ρηση?, με πλ?θο? λειτουργι?ν και δυνατοτ?των που ?λ?νουν? τα χ?ρια κ?θε επαγγελματ?α. Δε?τε Περισσ?τερα Τα γραφε?α μα? ZanteWeb Internet Services Διε?θυνση: Αλεξ?νδρου Ρ?μα 99 Π?λη: Ζ?κυνθο?, T.K 29100 τηλ.: 26950 24624 & 6974 81 7010 Zanteweb Emails Email: sales@ezcar.gr Email: support@ezcar.gr Επικοινων?στε Μαζ? μα? Για να μ?θετε π?? μπορε?τε να αποκτ?σετε και να εγκαταστ?σετε το EzCar παρακαλο?με συμπληρ?στε τη φ?ρμα και θα επικοινων?σουμε ?μεσα μαζ? σα?. Αν ε?στε ?δη πελ?τη? παρακαλο?με επιλ?ξετε τη φ?ρμα με την ?νδειξη ?Υποστ?ριξη?. Εκδ?λωση Ενδιαφ?ροντο? Υποστ?ριξη Ενδιαφ?ρομαι να μ?θω περισσ?τερα ?νομα * Διε?θυνση email * Τηλ?φωνο * Website Σχ?λια * Υποστ?ριξη Ονομα * Το email σα? * Θ?μα Τηλ?φωνο Πρ?βλημα Διαχε?ρηση Με κρ?τηση ?λλο Επιπλ?ον σχ?λια - Πληροφορ?ε? * EzCar. ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΛΑΤΕΣ DEMO ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ? 2016 ZanteWeb Internet Services. All Rights Reserved. 1996 - 2016

zakynthos.rentals Whois

Domain Name: zakynthos.rentals
Domain ID: f6296c7adb814a38a9ad893df1eb6488-DONUTS
WHOIS Server: who.godaddy.com/
Referral URL: http://www.godaddy.com/domains/search.aspx?ci=8990
Updated Date: 2015-11-02T22:09:14Z
Creation Date: 2014-09-09T20:01:44Z
Registry Expiry Date: 2016-09-09T20:01:44Z
Sponsoring Registrar: GoDaddy.com, LLC
Sponsoring Registrar IANA ID: 146
Domain Status: ok https://icann.org/epp#ok
Registrant ID: cr176134917
Registrant Name: KON LAGOPODIS
Registrant Organization:
Registrant Street: PLANOS 28
Registrant City: Zakynthos
Registrant State/Province: Not Applicable
Registrant Postal Code: 29100
Registrant Country: GR
Registrant Phone: +30.2695024624
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: zanteweb@otenet.gr
Admin ID: cr176134919
Admin Name: KON LAGOPODIS
Admin Organization:
Admin Street: PLANOS 28
Admin City: Zakynthos
Admin State/Province: Not Applicable
Admin Postal Code: 29100
Admin Country: GR
Admin Phone: +30.2695024624
Admin Phone Ext:
Admin Fax:
Admin Fax Ext:
Admin Email: zanteweb@otenet.gr
Tech ID: cr176134918
Tech Name: KON LAGOPODIS
Tech Organization:
Tech Street: PLANOS 28
Tech City: Zakynthos
Tech State/Province: Not Applicable
Tech Postal Code: 29100
Tech Country: GR
Tech Phone: +30.2695024624
Tech Phone Ext:
Tech Fax:
Tech Fax Ext:
Tech Email: zanteweb@otenet.gr
Name Server: ns2.e-zante.com
Name Server: ns1.e-zante.com
DNSSEC: unsigned
>>> Last update of WHOIS database: 2016-06-05T21:20:28Z <<<
For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
Terms of Use: Users accessing the Donuts WHOIS service must agree to use the data only for lawful purposes, and under under no circumstances use the data to: Allow, enable, or otherwise support the transmission by e-mail, telephone, or facsimile of mass unsolicited, commercial advertising or solicitations to entities other than the registrar's own existing customers. Enable high volume, automated, electronic processes that send queries or data to the systems of Donuts or any ICANN-accredited registrar, except as reasonably necessary to register domain names or modify existing registrations. When using the Donuts Whois service, please consider the following: The Whois service is not a replacement for standard EPP commands to the SRS service. Whois is not considered authoritative for registered domain objects. The Whois service may be scheduled for downtime during production or OT&E maintenance periods. Queries to the Whois services are throttled. If too many queries are received from a single IP address within a specified time, the service will begin to reject further queries for a period of time to prevent disruption of Whois service access